D-Trust_SBR_Root_CA_1_2022.crt: CN=D-Trust SBR Root CA 1 2022,O=D-Trust GmbH,C=DE (Root Certificate, Expiring 2037-07-06) detail info and audit record

 

Page content

CA Certificate Information and Audit Record

This certificate is root certificate used for the issuance of other certificates.

Download certificate through curl:

curl -sSL "https://www.d-trust.net/cgi-bin/D-Trust_SBR_Root_CA_1_2022.crt" --output cert.crt

Download certificate through wget:

wget -q "https://www.d-trust.net/cgi-bin/D-Trust_SBR_Root_CA_1_2022.crt" --output-document=cert.crt

CA Certificate Detail Information

Use openssl x509 to decode DER certificate to get detail information:

openssl x509 -in cert.crt -inform der -text -noout

Use openssl x509 to decode PEM certificate to get detail information:

openssl x509 -in cert.crt -inform pem -text -noout

Decoded detail certificate information:

Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number:
      52:cf:e4:8c:6d:a0:4a:f7:3f:82:97:0c:80:09:8c:95
  Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA384
    Issuer: C=DE, O=D-Trust GmbH, CN=D-Trust SBR Root CA 1 2022
    Validity
      Not Before: Jul 6 11:30:00 2022 GMT
      Not After : Jul 6 11:29:59 2037 GMT
    Subject: C=DE, O=D-Trust GmbH, CN=D-Trust SBR Root CA 1 2022
    Subject Public Key Info:
      Public Key Algorithm: id-ecPublicKey
        Public-Key: (384 bit)
        pub: 
          04:59:93:39:f6:8c:49:66:28:d7:61:0c:c8:ab:7f:
          0c:a3:2d:df:a2:a4:7c:92:2b:68:d5:2e:7e:1e:40:
          cb:b4:68:49:7f:12:a1:ab:7f:57:9f:19:2e:63:2e:
          5b:fe:66:71:0c:33:0f:b9:de:6b:c4:88:c3:b1:ef:
          ec:39:40:e3:96:ab:db:e5:7b:ae:1f:dc:f9:af:46:
          9a:6a:46:06:2f:c7:37:64:8b:17:62:fe:96:c3:a2:
          ee:84:e0:b0:97:39:bc
        ASN1 OID: secp384r1
        NIST CURVE: P-384
    X509v3 extensions:
      X509v3 Basic Constraints: critical
        CA:TRUE
      X509v3 Subject Key Identifier: 
        F1:29:A3:1E:01:12:1D:3D:75:56:4D:C7:50:7C:C5:19:AA:0F:18:B7
      X509v3 Key Usage: critical
        Certificate Sign, CRL Sign
      X509v3 CRL Distribution Points: 

        Full Name:
         URI:http://crl.d-trust.net/crl/d-trust_sbr_root_ca_1_2022.crl

  Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA384
     30:66:02:31:00:97:f9:de:ae:4b:8f:98:b5:1e:40:7f:32:7d:
     4d:54:43:da:89:cd:c2:aa:92:3c:d1:82:1e:73:cf:fa:4c:92:
     20:fb:63:27:c5:f5:73:3d:09:3d:f7:a7:61:86:8c:f3:6a:02:
     31:00:e7:2f:7c:b8:f5:25:8c:3b:39:1f:36:ab:8d:f5:86:a2:
     2e:e1:7a:64:da:67:39:02:fe:fe:33:3f:d9:73:b6:58:5b:3a:
     fc:b2:a4:d9:60:78:77:cc:79:a7:a6:ae:55:bd

CA Certificate in PEM Format

Use openssl x509 to convert certificate from DER format to PEM format:

openssl x509 -in cert.crt -inform der

Converted PEM format certificate:

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICXjCCAeOgAwIBAgIQUs/kjG2gSvc/gpcMgAmMlTAKBggqhkjOPQQDAzBJMQsw
CQYDVQQGEwJERTEVMBMGA1UEChMMRC1UcnVzdCBHbWJIMSMwIQYDVQQDExpELVRy
dXN0IFNCUiBSb290IENBIDEgMjAyMjAeFw0yMjA3MDYxMTMwMDBaFw0zNzA3MDYx
MTI5NTlaMEkxCzAJBgNVBAYTAkRFMRUwEwYDVQQKEwxELVRydXN0IEdtYkgxIzAh
BgNVBAMTGkQtVHJ1c3QgU0JSIFJvb3QgQ0EgMSAyMDIyMHYwEAYHKoZIzj0CAQYF
K4EEACIDYgAEWZM59oxJZijXYQzIq38Moy3foqR8kito1S5+HkDLtGhJfxKhq39X
nxkuYy5b/mZxDDMPud5rxIjDse/sOUDjlqvb5XuuH9z5r0aaakYGL8c3ZIsXYv6W
w6LuhOCwlzm8o4GPMIGMMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHQYDVR0OBBYEFPEpox4B
Eh09dVZNx1B8xRmqDxi3MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjBKBgNVHR8EQzBBMD+gPaA7
hjlodHRwOi8vY3JsLmQtdHJ1c3QubmV0L2NybC9kLXRydXN0X3Nicl9yb290X2Nh
XzFfMjAyMi5jcmwwCgYIKoZIzj0EAwMDaQAwZgIxAJf53q5Lj5i1HkB/Mn1NVEPa
ic3CqpI80YIec8/6TJIg+2MnxfVzPQk996dhhozzagIxAOcvfLj1JYw7OR82q431
hqIu4Xpk2mc5Av7+Mz/Zc7ZYWzr8sqTZYHh3zHmnpq5VvQ==
-----END CERTIFICATE-----

Decode PEM Certificate online

Download PEM Certificate

Also see Top 1 Millions Domains CA Certificate List


Page version: e13a7e3f2 2023-05-06